Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest jedną z największych turystycznych organizacji społecznych w Polsce o bardzo bogatych tradycjach. Celem Towarzystwa jest krzewienie turystyki i krajoznawstwa na terenie całego kraju. Zadania swe realizuje poprzez zapoznawanie społeczeństwa z zasadami prawidłowego uprawiania turystyki, organizowanie wycieczek, organizowanie wczasów turystyczno-krajoznawczych, prowadzenie szkolenia turystycznego, budowę domów i schronisk turystycznych, znakowanie i konserwację szlaków, organizację ratownictwa turystycznego, organizowanie i popularyzację ochrony przyrody, opiekę nad zabytkami itp. Zadaniem Związku Młodzieży Wiejskiej i Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe" jest m. in. rozwój turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży wiejskiej. Działalność turystyczną prowadzoną poprzez wspólne, działające na szczeblu centralnym, wojewódzkim i powiatowym społeczne komisje turystyki wiejskiej, które powołane zostały W 1958 roku. Komisje te, współdziałając z komitetami kultury fizycznej i turystyki, PTTK, Spółdzielnią Turystyczno-Wypoczynkową „Gromada" oraz innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem turystyki na wsi, mają m. in. za zadanie koordynowanie młodzieżowego wiejskiego ruchu turystycznego, organizowanie masowego szkolenia organizatorów turystyki wiejskiej, opracowywanie ramowych planów działalności oraz Czuwanie nad ich realizacją, prowadzenie wszelkimi dostępnymi środkami propagandy turystyki wiejskiej itp. Jest to wiejskie przedsiębiorstwo turystyczne mające na celu organizowanie i prowadzenie na terenie całego kraju ośrodków sportowo-turystycznych dla młodzieży wiejskiej. Ponadto Zarząd Działalności Gospodarczej prowadzi we własnych zakładach produkcję domków campingowych, urządzeń i sprzętu turystycznego. „Orbis" spełnia w turystyce zadania technicznej obsługi ruchu turystycznego, organizowanego przez masowe organizacje działające przeważnie na terenie miast. Jako przedsiębiorstwo, podlega obecnie Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Turystyki. „Orbis" w szczególności organizuje dla turystów transport kolejowy, autokary, noclegi i wyżywienie.