Wojewodzka komisja Turystyki Wiejskiej

W Polsce działa siedemnaście wojewódzkich komisji turystyki wiejskiej. Każda z nich podlega Centralnej Komisji Turystyki Wiejskiej, a także właściwemu terytorialnie Zarządowi Związku Młodzieży Wiejskiej i Radzie Wojewódzkiej LZS.Podstawowym ogniwem młodzieżowej turystyki na wsi jest sekcja turystyczna lub krąg entuzjastów turystyki, które działają w oparciu o Związek Młodzieży Wiejskiej lub Ludowe Zespoły Sportowe. Kręgi entuzjastów turystyki mogą działać także samodzielnie, utrzymując kontakt bezpośrednio z powiatową komisją turystyki wiejskiej. Aby mogła powstać sekcja turystyczna lub KET, wystarczy, jeżeli pięć osób z waszej wsi lub z najbliższej okolicy wyrazi chęć uprawiania turystyki. Na pierwszym spotkaniu należy wybrać kierownika sekcji, skarbnika i gospodarza. Najwyższą władzą sekcji będzie zebranie wszystkich jej członków. Sekcja turystyczna powinna prowadzić różne rodzaje turystyki na przykład: pieszą, kolarską, narciarską, motorową czy wodną. Przy sekcji mogą także powstać grupy zainteresowań, np.: fotograficzna, opieki nad zabytkami kultury, ochrony przyrody itp. Po omówieniu tych wszystkich spraw należy zgłosić sekcję do powiatowej komisji turystyki wiejskiej, co umożliwi uzyskanie ewentualnej pomocy. Ważnym czynnikiem w pracy sekcji jest właściwe planowanie jej działalności. Plan pracy sekcji, ustalany zazwyczaj pod koniec roku kalendarzowego na specjalnym zebraniu, powinien przewidywać: organizowanie i ułatwianie członkom sekcji oraz innym mieszkańcom wsi uprawiania turystyki i działalności krajoznawczej; organizowanie wycieczek lokalnych — zapoznawanie uczestników z historią i pięknem okolic, z miejscami upamiętnionymi w dziejach walk o społeczne i narodowe wyzwolenie chłopa ; zapoznanie członków sekcji z historią gromady i okolicy oraz opiekę nad zabytkami kulturalnymi; wycieczki szlakami Tysiąclecia, zapoznanie uczestników z historycznym znaczeniem szlaków i popularyzację w związku z tym akcji Tysiąclecia; organizowanie wycieczek, wędrówek, drużyn rajdowych i spływowych, zdobywanie odznak turystycznych oraz udział w akcjach i imprezach turystycznych na różnych szczeblach.

elite party bus chicago http://palacmortegi.pl/pl/pakiety