Kalisia na bursztynowym szlaku

Kalisz obchodził w 1960 roku swój jubileusz XVIII ,wieków — uroczystość niecodzienną, w Polsce całkiem wyjątkową. Nic więc dziwnego, jeżeli zapytamy, jakie są materiały dowodowe, iż dzieje tego ośrodka liczą sobie osiemnaście stuleci, a więc o osiem wieków więcej niż historia państwa polskiego. Punktem wyjściowym do przygotowań kaliskiego jubileuszu stała się wzmianka o miejscowości Kalisia z połowy II w.n.e. zawarta w dziele uczonego aleksandryjskiego Klaudiusza Ptolemeusza, zatytułowanym „Geografia". Podał on położenie geograficzne Kalisii oraz określił jej lokalizację na mapie środkowej i wschodniej Europy. Te niezwykle cenne dla Kalisza dokumenty od dawna pasjonowały uczonych, skoro już nasz wybitny historyk Jan Długosz w XV w. opowiedział się zdecydowanie za identyfikacją Calisii Ptolemeusza z Kaliszem. W roku 1950 podjęto specjalne badania wykopaliskowe, których celem jest wykrywanie na terenie Kalisza i okolic śladów osadnictwa z pierwszych wieków naszej ery. W oparciu o zachowane w ziemi dowody istnienia na tym obszarze ośrodków życia gospodarczego i społecznego podjęto próbę ustalenia, czy rzeczywiście wzmianka Ptolemeusza odnosi się do starożytnej historii Kalisza. A sprawa to trudna do rozstrzygnięcia, jeżeli się weźmie pod uwagę fakt, że do dziejów ziem polskich w pierwszych wiekach naszej ery nie dysponujemy prawie żadnymi dokumentami pisanymi, a te, które nam przekazują jakieś pośrednie wiadomości, są bardzo nieliczne. W ich liczbie właśnie zapis Ptolemeusza dzięki kontynuacji nazwy miejscowej Kalisza na przestrzeni osiemnastu stuleci sprawił, iż przeszłość tego miasta zasługuje na skrupulatne zbadanie. Prace wykopaliskowe prowadzone na szerszą skalę we wsi Piwonice, a także i innych miejscowościach w sąsiedztwie Kalisza, rzucają snop światła na starożytne dzieje interesującego nas regionu. Okazuje się, że dawni mieszkańcy okolic Kalisza zakładali swoje osady na zboczach dolin rzecznych. Były one niewielkie, liczyły bowiem przeciętnie kilkadziesiąt gospodarstw. Miejsca szczególnie dogodne dla celów osadniczych były wielokrotnie zabudowywane.

Grecja kolonie dla dzieci